Tässä olis hahmotelma uusiksi säännöiksi.

Poistetut asiat on yliviivattu, uudet alle viivattu

Säännöt
I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Kerhon nimi on Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho. Kerhon englanninkielinen nimi on Club of Electronics Students in Tampere, jonka lyhenne on CEST. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

2 §

Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 §

Kerho on perustettu xx.xx.xxxx.

4 §

Kerhon virallinen kieli on suomi.

5 §

Kerhon tarkoitus on luoda korkeaa henkistä ja sivistyksellistä ilmapiiriä elektroniikan opiskelijoiden keskuuteen, rakentavasti vaikuttaa elektroniikan opetukseen ja sen järjestelyihin yliopistossa sekä edistää elektroniikan harrastustoimintaa jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho lisää opiskelijoiden tietoa yliopistosta ja ympäristöstä, kehittää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa, järjestää projektitoimintaa ja tukee elektroniikkaharrastusta sekä lisäksi kerho osallistuu kaikin voimin teekkarihuumorin ylläpitämiseen.

6 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

 • järjestää opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa
 • hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa
 • lisätä opiskelijoiden tietoa yliopistosta ja ympäristöstä
 • kehittää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa
 • järjestää projektitoimintaa ja tukea elektroniikkaharrastusta

Lisäksi kerho osallistuu kaikin voimin teekkarihuumorin ylläpitämiseen.

7 §

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

8 §

Elektroniikan opiskelijoiden kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alainen. Toiminnastaan kerho on vastuussa lähinnä TTYY:n hallitukselle. Tämän vuoksi on kerhon toimikautensa lopussa jätettävä hallitukselle toimintakertomus, josta lähemmät ohjeet näissä säännöissä. Kerho on toiminnastaan vastuussa ensisijaisesti TTYY:n hallitukselle.

II Jäsenet ja maksut

9 §

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

10 §

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTYY:n varsinainen jäsen. Kerhon varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

11 §

Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon jäseneksi maksamalla kerhon jäsenmaksun.

12 §

Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu kerhon varsinainen jäsen myös kerhon jäsenyydestä. Luopuessaan kerhon jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

13 §

Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon kannatusjäsenmaksun.

14 §

Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta hallitus, mutta kymmenen (10) jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen myös oikeus. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään kerhon yleisessä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kerhon kunniajäsen voi olla myös kerhon varsinainen jäsen, mikäli hän on TTYY:n jäsen. Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhossa aiemmin toiminut TTYY:n vanha jäsen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTY:n ja TTYY:n palveluksessa toimiva henkilö. Varsinaiseksi vanhaksi ja kannattajäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

15 §

Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon vaalikokous. 16 §

Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon vaalikokous.

17 §

Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

18 §

Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.

19 §

Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TTYY:n hallituksen kanssa.

20 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

21 §

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

Kerhon kokouksissa on puhe-, ehdotus- ja äänestysoikeus kaikilla kerhon varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsenillä, vanhoilla jäsenillä ja kannattajajäsenillä on puhe- ja ehdotusoikeus.

22 §

Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, johon merkitään varsinaiset ja vanhat jäsenet heidän suoritettuaan jäsenmaksut. Jäsenluettelo tulee pitää ajan tasalla suorittamalla sen tarkistus vuosittain vuosikokoukseen mennessä. Jäsenluettelon pitäjä voi tarkistuksen suorittamiseksi hyvissä ajoin kerhoja varten varatulle ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella kerätä toimivien varsinaisten jäsenten nimet samassa paikassa esillä pidettävään listaan. Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III Kerhon kokoukset

23 §

Kerho kokoontuu vuosittain:

 1. Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään
  • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • tilikertomus ja tilintarkastuslausunto
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
  • uuden johtokunnan toimintasuunnitelma
  • talousarvio, jäsen- ja liittymismaksun suuruus
  • jäsenten kirjallisesti esittämät asiat, mikäli ne on jätetty johtokunnalle ennen kokousta.
 2. Vaalikokoukseen marraskuussa, jolloin
  • valitaan johtokunta tulevaksi toimikaudeksi
  • valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja(t) (1,2) tulevaksi tilikaudeksi.
 3. Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

24 §

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus
 • käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto
 • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

25 §

Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: * valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet * valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet * päätettävä kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle * hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio

26 §

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

27 §

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta ainakin TTYY:n kerhoja varten varatulla ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

28 §

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään kahdeksan (8) jäsentä tai neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisten jäsenten määrästä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

29 §

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

30 §

Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

31 §

Jäsen, joka pitää kokousta sääntöjen vastaisesti kokoonkutsuttuna tai joka ei tyydy kokouksen päätökseen, voi viikon kuluessa kokouksesta vedota siitä TTYY:n hallitukseen ilmoitettuaan ensin asiasta kerhon johtokunnalle. Hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen toimeenpano kunnes se on ratkaissut asian.

Mikäli kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu, mutta ei läsnäolevien vähyyden vuoksi päätösvaltainen, voidaan kokous äänestyksen perusteella joko lykätä ja uudelleen kokoonkutsua tai pitää aiotun ohjelman mukaisesti. Päätökset astuvat virallisesti voimaan ellei kolmen (3) kuukauden kuluessa sitä vastaan esitetä kirjallista moitekannetta. Moite on osoitettava kerhon johtokunnalle, joka on kokouksen koolle kutsunut. Ellei erityistä syytä ole kokouksen pitämiseen ilman laillista päätösvaltaa, kutsuttakoon jäsenet uuteen kokoukseen

IV Päätöksentekojärjestys ja vaalit

32 §

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

33 §

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

34 §

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

35 §

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

36 §

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

37 §

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon - äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa - äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.

V <del>Johtokunta</del> __Hallitus__ ja toimihenkilöt

38 §

kerhon toiminnasta vastaa johtokunta puheenjohtajan johdolla. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa ja astuu toimeensa vuoden alussa. Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.

39 §

Johtokuntaan kuuluu neljästä seitsemään (4..7) jäsentä, joista ainakin seuraavat tulee olla edustettuina: • puheenjohtaja, joka kutsuu koolle kerhokokoukset johtaen niissä puhetta ja joka valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Puheenjohtaja edustaa kerhoa, ellei toisin päätetä. Nimen kirjoitus katso 3#. • varapuheenjohtaja, joka hoitaa projektitoimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. • sihteeri, joka laatii kerhokokousten pöytäkirjat, huolehtii kokouskutsuista ja muista ilmoituksista, laatii toimintakertomuksen sekä hoitaa arkistoa. • rahastonhoitaja, joka hoitaa kerhon taloutta, laatii tilinpäätökset ja pitää kerhon jäsenluetteloa. • klubimestari, jonka tehtävänä on edistää teekkarihuumoria ja poistaa byrokratiaa kerhon toiminnasta. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi on johtokunnan jäsenen hoidettava ne tehtävät, jotka voidaan yleisen käytännön mukaan katsoa kuuluvan heille nimen perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

40 §

Hallituksen tehtävänä on: • johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi • kutsua kerhon kokoukset koolle, • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi

41 §

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

42 §

Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on kokouksesta henkilökohtaisesti tai ilmoitustaululle vähintään kaksi arkipäivää aikaisemmin julkipannulla ilmoituksella tiedotettu ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa ratkaisee tasatuloksen arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

43 §

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

44 §

Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

45 §

Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

46 § Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI Kerhon Hallinto ja talous

47 §

Kerhon toimi- ja tilikausi on tammikuun 1. päivästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta. Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

48 §

Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

VII Erityisiä määräyksiä

49 §

Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

50 §

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

51 §

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos johtokunnan tekemä tai vähintään viiden (5) varsinaisen jäsenen kirjallisesti johtokunnalle jättämä esitys on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhokokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kuuden (6) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

52 §

Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut varsinaisia kokouksia tai muuta mainittavaa toimintaa, vaikka edellytykset ovat olleet olemassa. Niin ikään kerho lakkautetaan, jos kerho tekee siitä päätöksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, kun kummassakin kokouksessa vähintään neljä viidesosaa (4/5) varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa. Lakkautusesitys on mainittava kummassakin kokouskutsussa. Kerhon toiminnan loputtua siirtyy sen omaisuus TTYY:lle, joka voi menetellä sen suhteen omien sääntöjensä mukaan.

Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

53 §

Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

54 §

Muutos, lisäys tai lakkautuspäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen asianmukaisessa järjestyksessä vahvistanut. Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

55 §

Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

56 §

Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt pp.kk.2011.

 
uudetsaannot.txt · Last modified: 2011/03/05 01:13 by pelzi
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki